Хүний эрхэд ээлтэй сургуулийн хамрах хүрээ

Хүний эрхэд ээлтэй сургууль нь сургуулийн үйл ажиллагааны дараах 4 хүрээнд хүний эрхийг нэгтгэхийг зорилтоо болгосон. 

Үүнд:
- Хүрээ 1: Хүний эрхийг сургуулийн хамтын удирдлага, шийдвэр гаргахад уялдуулах
- Хүрээ 2: Сургуулийн хамт олны дунд хүний эрхэд ээлтэй харилцааг дэмжих
- Хүрээ 3: Хүний эрхэд ээлтэй сургалтын хөтөлбөр бий болгох
- Хүрээ 4: Хичээлээс гадуурхи ажил, сургуулийн орчинд хүний эрхийг холбох

Сургуулиуд нь энэ төслийг хэрэгжүүлэхдээ энэ 4 хүрээнд өөрийн сургуулийн онцогт тохируулан орон нутгийн болон үндэсний тогтолцоо, түүхэн, улс төрийн, нийгмийн болон соёлын уламжлалт байдлыг харгалзан хэрхэн хүний эрхэд ээлтэй сургууль хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх талаар эхлэн шийднэ.

Publication

Human Rights Friendly Schools Brochure Download in pdf (10MB)

Хүний эрхэд ээлтэй сургуулиуд

Монгол-Энэтхэгийн хамтарсан сургууль

Эрдэнэт хотын Баян-өндөр цогцолбор сургууль

Дархан хотын 19-р сургууль

Дархан хотын "Од" Цогцолбор Сургууль